Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Agencją a Klientem korzystającym ze sklepu internetowego dobrekalendarze.pl

Właścicielem sklepu internetowego dobrekalendarze.pl jest

Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
NIP: 628-211-90-85

Zwana dalej Agencją

Warunki niniejszego Regulaminu stanowią o prawach i obowiązkach Użytkownika sklepu w odniesieniu do usług świadczonych przez Agencję za pośrednictwem sklepu internetowego.

Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych wedle wytycznych Klienta na podstawie plików i dodatkowych danych przesłanych przez Klienta.

§ 2 Definicje

Agencja – Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k., administrator i właściciel sklepu internetowego dobrekalendarze.pl .

Sklep internetowy – serwis internetowy agencji działający pod adresem: dobrekalendarze.pl

Klient – Klient korzystający z usług agencji za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, szczegółowo określające rodzaj i ilość towarów lub usług.

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni wolnych, na które przypada święto państwowe, ustanowione dniami wolnymi od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy i jej późniejszych zmian (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.).

Dzień realizacji zlecenia – jest to dzień w którym gotowa praca jest do odebrania w magazynie drukarni lub zostaje wysłana do klienta.

§ 3 Warunki korzystania ze sklepu internetowego

Korzystanie ze Sklepu internetowego, szczególnie rejestracja i złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych a także ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zapewniającym obsługę zamówienia.

Jednocześnie Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta oraz wszystkich danych dotyczących zarejestrowanych zleceń, przez czas wymagany przez przepisy rachunkowo – podatkowe.

Dane wprowadzone przy tworzeniu konta mogą zostać zaktualizowane w każdej chwili w ustawieniach konta w przypadku wcześniejszej rejestracji.

Aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym, należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, co jest jednoznaczne z utworzeniem konta Klienta.

Właściciel serwisu ma prawo do usunięcia konta Klienta w przypadku nie przestrzegania przez niego regulaminu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię Drukarni

§ 4 Zamówienia i ich realizacja

Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:

a) zamówienie zawiera wszystkie dane niezbędne do jego realizacji

b) pozytywnie zweryfikowana została płatność, wedle zasad określonych w regulaminie płatności.

Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się do rzetelnego wykonania powierzonego zlecenia.

§ 5 Zakres odpowiedzialności za materiały do druku (pliki)

Agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku.

Agencja w standardowym procesie zamówienia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach. Usługa taka jest dostępna na wyraźne życzenie Klienta za dodatkową opłatą. Wszystkie dokonywane wówczas przez Agencję korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji.

Błędy merytoryczne lub wynikające z nieprawidłowego przygotowania plików do druku w żadnym przypadku nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one automatycznie usuwane z serwerów FTP.

§ 6 Realizacja zamówienia – umowa sprzedaży

Zamówienie dokładnie określa rodzaj materiałów oraz usług poligraficznych, określonych przez Klienta podczas procesu zakupowego.

Aby poprawnie złożyć zamówienie należy wejść na stronę dobrekalendarze.pl i złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane komunikaty.

Wybór zamawianych przez Klienta produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich kolejno do koszyka. Następnie Klient zostanie przeniesiony na stronę Portalu, gdzie może zatwierdzić zawartość koszyka, wybrać sposób płatności oraz dostawy a także podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

Po poprawnym przejściu procesu zamówienia na podany w trakcie zakładania konta adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość, będąca Umową sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,

b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybraną metodę płatności i sposób dostawy,

d) adres pod jaki Drukarnia dostarczy przesyłkę a także termin jej dostarczenia,

e) zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 15:30 w danym dniu Roboczym, spełniające określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 15:30 są przekazywane do realizacji następnego dnia.
Jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest dniem roboczym (warunki określone w §2 pkt 6) wówczas zamówienie jest przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym następującym po nim.

f) zamówienia, które nie spełniają wymogów określonych niniejszym regulaminem, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

g) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe. Po spełnieniu wszystkich wszystkich warunków nie ma możliwości zmiany parametrów wykonywanej pracy i nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wg. ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta rozdz. 1, art 38.

h) produkty oczekują na ich osobisty odbiór przez Klienta w siedzibie Agencji przez okres 21 dni.

i) Jeżeli w powyższym terminie towar nie zostanie odebrany przez Klienta, wtedy Usługę traktuje się jako zrealizowaną zaś forma płatności podlega korekcie na „płatność przelewem” (co obejmuje korektę dokumentów księgowych wystawianych wcześniej przez Agencja w związku z Usługą ) i płatność za Usługę staje się wymagalna z dniem, w którym towar powinien być odebrany przez Klienta.

Jednocześnie Agencja oświadcza że nie odpowiada za prawidłowe przechowywanie ani uszkodzenie Towaru, o którym mowa w pkt. j) tzn. przechowywanego przez dostawcę

§ 7 Płatności

Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.

Klienci mogą zrealizować płatność na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia poprzez płatności online realizowane dzięki serwisowi tpay.com lub w drodze przelewu na konto Agencji. W tym przypadku zlecenie trafia do realizacji w momencie zaksięgowania kwoty na koncie Agencji (przeważnie do 48 godzin).

Faktura za realizowane płatności zostanie dostarczona w formie elektronicznej na adres elektroniczny Klienta podany w procesie składania zamówienia w ciągu 48 h od momentu otrzymania płatności.

§ 8 Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

a) niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,

b) uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

Reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej na adres mailowy kontakt@dobrekalendarze.pl w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki lub odebrania towaru.

Klient akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Klienta. W procesie zamówienia Agencja nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku. Taka usługa jest dostępna za opłatą na wyraźne życzenie klienta.

Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów (przestrzeń barwna RGB) a technologią druku (przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji. Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań – warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem wzorca wykonanego techniką analogową (Matchprint, Cromalin).

Reklamacji nie podlegają też zjawiska prążkowania apli, zalewania znaków poniżej 7 pkt. i nieznaczne ubytki lub naddatki w druku wynikające z przemieszczania się pyłu papierowego.

W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Klient powinien odesłać produkty do Agencji na adres: Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k., ul. Porcelanowa 11c, 40-246 Katowice z dopiskiem „ reklamacja DK.pl”.

Na żądanie pracownika Agencji Klient powinien odesłać cały nakład na wskazany adres na koszt Klienta zamawiającego. W przypadku nie otrzymania całości nakładu reklamacje rozpatrywane będą negatywnie.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji
W przypadku uzasadnionej reklamacji odpowiedź finansowa Wykonawcy za powstałe błędy nie przekracza wartości błędnie wykonanego zlecenia. Koszt ponownego dostarczenia przesyłki do Zamawiającego w całości zostanie pokryty przez Wykonawcę.

Termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia, a termin rozpatrzenia to 14 dni. Agencja poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania drogą elektroniczną. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie i nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Agencja ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 Zakres odpowiedzialności Agencji

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Klienta do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów określonych przez Agencja,

b) opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Klienta, w szczególności z powodu braku poprawnie przeprowadzonego procesu złożenia zamówienia.

  • w procesie produkcyjnym dopuszczalne są następujące odchylenia:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
  • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
  • przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm
  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.
  • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.
  • różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Klienta, jeśli Klient nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.
  • różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK.

3. Agencja ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a nie za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

§ 10 Postanowienia końcowe

Składając zamówienie w Agencji poprzez Sklep internetowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Agencję, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Agencja zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.